บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีประกอบด้วย (1) อ.ดร.มัทรี เติมตะนันท์ (2) อ.ดร. ณัชพล โชติกไกร และนักศึกษาปริญญาโท (3) นายพิสิษฐ์ วรวัฒนานนท์ (4) นายธีรภัทร ห้าสกุล (5) นายภาคภูมิ ตั้นนิติธรรม (6) นางสาวพัชราภรณ์ ภาทันณ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี